ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 3-4

 

ตามที่ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เร็วขึ้นจากเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ในการนี้คณะฯ จึงขอติดตามผลการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เร็วขึ้น เพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนการเริ่มประเมินและจัดทำ

แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO ERM โดยคณะฯขอให้ท่านรายงานผลการ

ดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซึ่ง

สามารถ Download เอกสารการติดตามความเสี่ยง ได้ที่ เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง (http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/) และกรุณาส่งเอกสารดัง

กล่าวกลับไปยัง งานบริหารความเสี่ยง ชั้น ๖ อาคารเรียนรวม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารไปที่ MU Webmail

ชื่อ nichapha.cha@mahidol.ac.th หรือที่ Outlook ชื่อ ณิชาภา จันทร์ละออ เพื่อรวบรวมและรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารความเสี่ยง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๙๙๓๔ และ ๖๙๙๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                                        

 

              

                                         

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์)

รองคณบดี