ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560

 

ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้เข้าพบรองคณบดีฝ่ายต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาเพื่อประเมินความ

เสี่ยง ปีงบประมาณ 2560  โดยงานบริหารความเสี่ยงได้สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากการเข้าพบเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ขอให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่สรุปพร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งผลการประเมินและแผนดังกล่าวกลับมายังงานบริหารความเสี่ยง อาครเรียนรวม ชั้น 6 พร้อมทั้งส่งไฟล์

มาที่ Outlook :วิรงรอง ภูวิชัย หรือ Email : WIRONGRONG.PUW@MAHIDOL.AC.TH  

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำข้อมูลสามารถ Download เอกสารการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

2560 ได้ที่เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง  > ดาวน์โหลด > การประเมินความเสี่ยง  > การประเมินความเสี่ยง (ภาควิชา)หรือที่  

http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิรงรอง ภูวิชัย โทร. 0063, 69935หรือ ศิริพร ทองวัน  โทร 69934

 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 

          

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์)

รองคณบดี