ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

Link การเข้าร่วมการประชุม การซ้อมแผนความต่อเนื่อง ในการดำเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน ผู้ประสานงาน

ด้วยงานบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การซ้อมแผนความต่อเนื่อง  ในการดำเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563)ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Ciso Webex Meeting นั้น ในการนี้งานบริหารความเสี่ยงขอส่ง Link การเข้าร่วมประชุมในวันที่ดังกล่าว สำหรับการประชุมในเวลา 14.00-16.00 น. (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m4f4067c75c77caf6cd5b97c184...
Meeting number:166 545 4504
Password:1234

ขอบพระคุณค่ะ