ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2559

 

              เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดให้ส่วนงานดำเนินการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้านของระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2559  ซึ่งในทุกปีทางงานบริหารความเสี่ยงได้

ดำเนินการตอบแบบสอบถามตามเอกสารอ้างอิงที่มี  แต่เนื่องจากว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปรับเปลี่ยนแบบสอบ

ถามใหม่ทั้งเนื้อหาภายใน และจำนวนข้อ จากเดิม 75 ข้อ เป็น 86 ข้อ

             เพื่อให้การปรับเปลี่ยนในปีหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น  งานบริหารความเสี่ยงจึงขอนำส่งแบบประเมินการควบคุมภายใน 75 ข้อ เพื่อ

ทดลองให้หน่วยงานได้ทำการศึกษา  ประเมิน  และทำความคุ้นเคย (Pilot Project) กับแบบประเมินก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แบบ

ฟอร์มใหม่ ในปีงบประมาณ 2560

            ในการเพื่อเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยฯกำหนด จึงขอให้ท่านประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรม

การตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งผลการประเมินและแผนดังกล่าวกลับไปยังงานบริหารความเสี่ยง

อาคารเรียนรวม ชั้น 6  ภายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 พร้อมทั้งส่งไฟล์ (Microsoft Excel) มาทาง Outlook : ภนิดา ขำประไพ หรือ Email

Panida.khm@mahidol.ac.th

                 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำข้อมูลข้างต้นท่านสามารถ Download เอกสารการได้ที่ เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง >ดาวน์โหลด >

การควบคุมภายใน >แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 75 ข้อ ของ สตง.หรือที่  http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/  และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ ภนิดา  ขำประไพ  โทร. 0063, 69935

              

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 

 

 

          

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์)

รองคณบดี