ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

 
ตามที่ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุกส่วนงานทำการติดตามและรายงานผลการจัดการความ
เสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง นั้น 
บัดนี้ถึงกำหนดในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ แล้ว ในการนี้คณะฯ จึงขอให้ท่านรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยสามารถ Download
เอกสารการติดตามความเสี่ยง ได้ที่เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง (http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/) และกรุณาส่งเอกสารดังกล่าว
กลับไปยัง งานบริหารความเสี่ยงชั้น ๖ อาคารเรียนรวม ภายในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารไปที่
MU  Webmail หรือที่ Outlook ตามที่ระบุผู้รับผิดชอบในเอกสาร เพื่อรวบรวมและรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
 
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารความเสี่ยง โทรศัพท์ ๐๐๖๓ ,๖๙๙๓๔ และ ๖๙๙๓๕
 
 
 
 
 

                       

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย  มูลพฤกษ์)

รองคณบดี