You are here

  แบ่งปันความรู้   (ดูทั้งหมด)
  ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                                    ดูรายละเอียดหลักสูตร   

 

    งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง(Risk management for Dietetics)”  ในหลักสูตรโภชนบำบัด รุ่นที่ ๒๙  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น ๓  อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวการติดตามความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และประเมินความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 แก่หน่วยงานระดับพันธกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

bcm,rama

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของคณะฯ เป็นผู้จัดประชุมแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้าน  BCM (Business Continuity Management)  ในเขตพื้นที่พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี