You are here

  แบ่งปันความรู้   (ดูทั้งหมด)
  ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person)  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

งานบริหารความเสี่ยงในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดชี้ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)” ในระดับวิทยาเขตพญาไท  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อองประชุม 910B ช้ัน 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี