ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

และมีผู้มาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 13 มกราคม 2558  นั้น

ในการนี้งานบริหารความเสี่ยงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ คือ

                   

         นางสาวสุกัญญา  วงษ์ษา