ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

 

ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง และมีผู้มาสมัครยื่นใบสมัคร

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นนั้น

ในการนี้งานบริหารความเสี่ยงขอประกาสรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังนี้

  1. นายปิยพงศ์           เขียวสะอาด
  2. นางสาวกฤติยา      เลิศล้ำ
  3. นางสาวสวนันท์     เจิรญคำ
  4. นางสาวเดือนเพ็ญ  สังขเวก

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาสอบข้อเขียนทั่วไป และข้อสอบเฉพาะทางนักบริหารความเสี่ยง 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 6 อาคาร 3

 

หากไม่มาสอบในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ