ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง และสอบข้อเขียน

เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2557 นั้น

 

ในการนี้งานบริหารความเสี่ยงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.       นางหทัยรัตน์        รักดี

2.       น.ส.รัตนา            แสนป้าง
3.       น.ส.จิราภรณ์        โสภา
4.       น.ส.สุนิษา            ทรัพย์ศาสตร์
5.       น.ส.วรัญญา         เค้านาวัง
6.       น.ส.วิภา              ศรีชื่นชม
7.       นายเจษฎา           บุญล้อม
8.       น.ส.ดรุณลักษณ์     ดูแก้ว

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 6

 

หากไม่มาสอบในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ