ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

You are here

การอบรม การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของฝ่ายการคลัง

การอบรม "การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของฝ่ายการคลัง "

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 6