ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

You are here

อบรมหลักการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น (COSO-ERM) Phase II

 

โครงการอบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)

หัวข้อ "หลักการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น (COSO-ERM)" Phase II

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 910B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ