ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

You are here

หลักการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น (COSO-ERM) Phase II

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องประชุม 910B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 

Pages