You are here

รายละเอียดการจัดงาน

กิจกรรม เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
หลักการและเหตุผล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508  โดยมีภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญต่อประเทศอย่างมาก  การกีฬาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการพัฒนาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส  การออกกำลังกายมีหลายวิธีตามแต่ความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ที่เหมาะสมที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้คือ การออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ซึ่งจะทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และสร้างเครือข่าย  สิ่งสำคัญของการเดินหรือวิ่ง จะทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ในฐานะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ชี้นำสังคมทางด้านสุขภาพอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลร่างกาย จิตใจ จึงมีความประสงค์ที่จะให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน ภายนอกภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของผู้เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานภายนอกภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกาย นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสุขภาพ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของผู้เข้าร่วมโครงการ
วันที่จัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานภายนอกภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไป 
ระยะทางและค่าสมัคร
 •  ระยะ 4.5 กิโลเมตร 500 บาท
 • ระยะ 11.5 กิโลเมตร 500 บาท
ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึก “เดิน-วิ่งรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ท่านละ 1 ตัว 
กติกาการแข่งขัน
 • ระยะ 4.5 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน
 • ระยะ 11.5 กิโลเมตร
เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 18 ปี
 • อายุ 19-29 ปี
 • อายุ 30-39 ปี
 • อายุ 40-49 ปี
 • อายุ 50-59 ปี
 • อายุ 60-69 ปี
 • อายุ 70 ปีขึ้นไป

เพศหญิง

 • อายุไม่เกิน 18 ปี
 • อายุ 19-29 ปี
 • อายุ 30-39 ปี
 • อายุ 40-49 ปี
 • อายุ 50-59 ปี
 • อายุ 60 ปีขึ้นไป
รางวัล
 • รางวัล OverAll ชาย 1 รางวัล (ถ้วยรางวัล) 
 • รางวัล OverAll หญิง 1 รางวัล (ถ้วยรางวัล)
 • รางวัล 1-5 ชาย ตามกลุ่มอายุ (ถ้วยรางวัล)
 • รางวัล 1-5 หญิง ตามกลุ่มอายุ (ถ้วยรางวัล)
 • รางวัลแต่งกายแฟนซี 10 รางวัล

หมายเหตุ: ผู้สมัครมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว