การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Check up Program
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ตารางแพทย์พรีเมี่ยม
Premium Program
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
แนะนำคลินิกพรีเมี่ยม
Premium Clinic
 

    วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

กำหนดการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวนสุขวนา ชั้น 10  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ปิดให้บริการคลินิกในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เว...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ในว...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ขอปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการในวันที่ 23  พฤศจิ...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. วันที่ 1...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการนอก...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่...

ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

กำหนดการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวนสุขวนา ชั้น 10  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ปิดให้บริการคลินิกในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เว...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ในว...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ขอปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการในวันที่ 23  พฤศจิ...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. วันที่ 1...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการนอก...

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่...

ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000