You are here

สิทธิเบิกจ่ายตรง

ผู้มีสิทธิ
ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • รวมบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ๓ คน)
    ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยนอก
๑.  บัตรประจำตัวประชาชน
๒.  บัตรประจำตัวผู้ป่วย(กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลติดต่อขอลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ได้ที่ ช่องหมายเลข ๖ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๓.  สำหรับครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน แทนบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
๑.  ช่องหมายเลข ๑-๓ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น ๑ อาคาร ๑ ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
๒.  ติดต่อขอนัดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง ที่ช่องหมายเลข ๑ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น ๑ อาคาร ๑ หรือ ขอนัดทางโทรศัพท์ที่ ๐-๒๒๐๑-๑๑๒๐ ทุกวันราชการระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ขั้นตอนการนัดหมายลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือ
๑.  ติดต่อช่องหมายเลข ๑ หน่วยลงทะเบียน   งานเวชระเบียน ชั้น ๑ อาคาร ๑ แจ้งความประสงค์ของท่านในการเข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรง พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรโรงพยาบาล กรณีติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๐๑-๑๑๒๐ แจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ-สกุล ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกำหนดการนัดหมาย
๒.  เจ้าหน้าที่พบชื่อในฐานข้อมูลถูกต้อง พิมพ์บัตรนัดให้ผู้ป่วยทราบกรณีนัดหมายทางโทรศัพท์
๓.  ผู้ป่วยรับบัตรนัดเก็บไว้แสดงในวันนัดสแกนลายนิ้วมือกรณีมานัดหมายด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยที่นัดหมายทางโทรศัพท์ควรจดบันทึกข้อมูลการนัดไว้ใช้อ้างอิงในวันมาลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ
๑. ผู้ป่วยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวผู้ป่วย พร้อมบัตรนัด ลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ช่องหมายเลข ๑ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียนในวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพ

  • พบชื่อ  เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสมัคร
  • ไม่พบชื่อ  ผู้ป่วยต้องกลับไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เพื่อปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพ หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯแล้ว จึงจะทำการนัดหมายลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

๓.  เจ้าหน้าที่เรียกชื่อผู้ป่วยใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้รับยาแทน(ถ้ามี) ลงในใบสมัคร
๔.  ผู้ป่วยคืนใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่ช่องหมายเลข ๑ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบ ก่อนเรียกชื่อผู้ป่วยที่ช่องหมายเลข ๒-๓ เพื่อสแกนลายนิ้วมือให้ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน(ถ้ามี)
๕.  ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน(ถ้ามี)สแกนลายนิ้วมือที่ช่องหมายเลข ๒-๓ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ
๖.  เจ้าหน้าที่พิมพ์บัตรผู้ป่วยพร้อมติดสติ๊กเกอร์แสดงสิทธิ
๗.  ผู้ป่วยรับบัตรแสดงสิทธิจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังคำแนะนำการใช้บัตรแสดงสิทธิจากเจ้าหน้าที่
๘.  ผู้ป่วยสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนสแกนลานนิ้วมือแล้วประมาณ ๑๕ วัน

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร
๑.  ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
๒.  กรณีผู้ป่วยเป็นผู้อาศัยสิทธิ จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิให้ไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เพื่อดำเนินการตามข้อ ๑
๓.  หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าสู่ระบบจ่ายตรงฯ ในสถานพยาบาลของทางราชการได้ทุกแห่ง
๔.  กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วทุก ๑๕ วัน

กรณีบัตรแสดงสิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงหาย
ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรโรงพยาบาลแทนในการติดต่อกับการเงิน/ห้องยา

ข้อควรทราบ
๑.  ผู้มีสิทธิสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกได้มากกว่า ๑ โรงพยาบาลโดยไม่จำกัดโรงพยาบาลที่จะสมัคร
๒.  การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่สามารถใช้สิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงได้ ต้องนำใบเสร็จไปวางเบิกที่ต้นสังกัด
๓.  ข้าราชการที่ไปทำงาน Part-time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย จะเกิดสิทธิซ้ำซ้อน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯได้ ส่วนบุคคลในครอบครัวยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้โดยไม่ถูกระงับสิทธิ
๔.  กรณีผู้ป่วยในที่มีฐานข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องขอหนังสือจากต้นสังกัด สามารถติดต่อได้ที่ งานผู้ป่วยสัมพันธ์ฯ (ห้องหมายเลข ๑๔)


ติดต่อสอบถาม...
โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยลงทะเบียน  งานเวชระเบียน
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๒๐ ทุกวันราชการ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.

กรมบัญชีกลาง
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.)
โทร. ๐-๒๒๗๑-๐๖๘๖-๙๐ ต่อ ๔๔๔๑, ๔๖๘๔, ๔๓๑๘, ๔๓๑๙
เว็บไซต์ www.cgd.go.th