You are here

ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561

โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเ...

ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่...

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

เนื่องในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  หน่วยตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดกิจกรรม...

ประกาศวันเปิด-ปิด ช่วงวันฉัตรมงคล-วันพืชมงคล

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป...

กำหนดการเปิด-ปิดช่วงวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ของคลีนิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่"

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

Pages

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000