ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกวิสัญญี (Department of Anesthesioligy)

          ให้บริการการประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและการตรวจที่ต้องมีการวางยาสลบและการระงับความเจ็บปวดขณะผ่าตัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการวางยาวิธีต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติตน ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวล และทำให้การระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดการผ่าตัดและการตรวจ

การบริการ  :  ให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจคลายความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย ในภาวะโรคต่าง ๆ เพื่อให้การให้ยาระงับความรู้สึกราบรื่นและผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด

ผู้ให้บริการ  : 

  ๑.   พญ.ประสาทนีย์    จันทร
  ๒.   พญ.สุรีรัตน์          ศรีสวัสดิ์
  ๓.   พญ.ศิริวรรณ        จิรสิริธรรม
  ๔.   พญ.โฉมชบา        สิรินันทน์
  ๕.   นพ.วิชัย              อิทธิชัยกุลฑล
  ๖.   พญ.วราภรณ์        ไวคกุล
  ๗.   นพ.ทนันชัย          บุญบูรพงศ์
  ๘.   พญ.ประภาพรรณ   ศรีจินไตย
  ๙.   พญ.วรรณวิมล       แสงโชติ
  ๑๐.   นพ.ธนิต               วิรังคบุตร
  ๑๑.   พญ.มะลิ              รุ่งเรืองวานิช
  ๑๒.   นพ.วรสรวง           ทองสุข
  ๑๓.   พญ.วรินี               เล็กประเสริฐ
  ๑๔.   พญ.เพชรา            สุนทรฐิติ
  ๑๕.   นพ.อมร               วิจิตพาวรรณ
  ๑๖.   พญ.ปิยมาศ           สิริวรารมณ์
  ๑๗.   พญ.กรวีร์              พสุธารชาติ
  ๑๘.   นพ.สมชาย            เวียงธีรวัฒน์
  ๑๙.   พญ.นุช                 ตันติศิรินทร์
  ๒๐.   พญ.นฤมล             ประจันพาณิชน์
  ๒๑.   นพ.ธีรวัฒน์            ชลาชีวะ
  ๒๒.   นพ.ยุทธพล           ปัญญาคำเลิศ
  ๒๓.   นพ.ศักดิ์ดา            อำนวยเดชกร
  ๒๔.   นพ.สัณฐิติ             โมรากุล
  ๒๕.   พญ.อุษา               เจริญสวรรค์
  ๒๖.   พญ.กนกพร           คุณาวิศรุต
  ๒๗.   พญ.จิตติยา           วัชโรทยางกูร
  ๒๘.   นพ.นรุตม์             เรือนอนุกูล
  ๒๙.   พญ.จิรารัตน์          เทียนสิวากุล
  ๓๐.   นพ.นคนันท์          แสงดี   
  ๓๑.   นพ.อภิเดช           แซ่เล้า
  ๓๒.   นพ.เจษฎา           ธรรมสกุลศิริ
  ๓๓.   พญ.อินทุอร          สง่าศิลป์
  ๓๔.   พญ.ชวิกา            พิสิฏฐศักดิ์
  ๓๕.   นพ.วรพจน์          อภิญญาชน
  ๓๖.   พญ.พัฒนรินทร์     จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
  ๓๗.   พญ.น้ำทิพย์         ดิษฐภู่
  ๓๘.   นพ.ชูทิศ             กี่สกุล
  ๓๙.   พญ.วัลภา           อานันทศุภกุล
  ๔๐.   นพ.อธิพงศ์          พัฒนเศรษฐพงษ์
  ๔๑.   พญ.ณัฐกานต์        หุ่นธานี

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น ๕  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เวลาให้บริการ  :  ทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๓๐ น. ตามตารางการออกตรวจของแพทย์

ติดต่อขอรับบริการ  : 

  นัดหมายการตรวจทึ่โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๐๐-๓๕๔๔
  ติดต่อ Call Center ๐๒-๒๐๐-๔๐๒๒ เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้า