ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกอาจารย์แพทย์รวมด้านอายุรกรรม (Department of Medicine)

          ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาด้านอายุรกรรม เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคปอด โรคทางเดินอาหาร โรคข้อ โรคระบบประสาทและโรคเลือด เป็นต้น บริการโดยอาจารย์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

การบริการ  :  รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคปอด โรคทางเดินอาหาร และโรคเลือด

ตารางตรวจ :

วัน
ภาคเช้า
ภาคบ่าย
จันทร์
 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
Hemato
 
อ.อาทิตย์
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
Onco
 
อ.รสสุคนธ์
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Onco
 
อ.เอกภพ ,
อ.ธิติยา
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
AIR
 
อ.กนกรัตน์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
AIR
 
อ.พิณทิพย์
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
Genetic

 

อ.ธันยชัย
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
GI
อ.นรินทร์
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
Nutri
 
อ.ดรุณีวัลย์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Infect
 
อ.ศศิโสภิณ
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
Cadio
 
อ.อมรศรี ,
อ.ธัชพงศ์,
อ.ปริญญา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Renal
 
อ.อัมพร  
๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น
Endo
 
อ.สิริพิชญ์
อังคาร
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Renal
 
อ.วสันต์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
GI
อ.สุรพงษ์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Renal
 
อ.อัมพร
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
Genetic
อ.อัจฉรา
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
GI/liver
 
อ.พงษ์ภพ
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
Cadio
อ.ศุภชัย
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Infect
 
อ.สิริอร
(Week 2, 4)
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
Endo
อ.ชัชลิต
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น
Neuro
 
อ.ชลธิชา
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
Endo
อ.รัตนกานต์
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
Endo
 
อ.สิริพิชญ์
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น
Pulmo
อ.วิสาข์สิริ
 
๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น
Pulmo
อ.ประภาพร
๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น
Cadio
อ.แมน,
อ.อรพร
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
Cadio
อ.ทศพล,
อ.สุวัฒน์
พุธ
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
GI/liver
อ.ทยา
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
Cadio
อ.สุวาณิช
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
AIR
อ.สุชีลา
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
Neuro
อ.ชลธิชา
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Pulmo
อ.วิสาข์สิริ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น
Endo
อ.สิริพิชญ์
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Geriatric
อ.สิรินทร
(Week 3)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น
Onco
อ.วรชัย
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.จรุงไทย
๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น
Endo
อ.พงศ์อมร
(เริ่มต.ค.)
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Gen med
อ.จิตติมา
(Week 3)
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
Cadio
อ.รัชนี
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น
Nutri
อ.จุฬาภรณ์
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
Cadio
อ.ธารินี
๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น
Renal
อ.มณฑิรา
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
Cadio
อ.สิรินทร์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
GI
อ.สุรพงษ์  
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.ชลธิชา
๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
Cadio
อ.ธัชพงศ์
พฤหัสบดี
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Onco
อ.วรชัย
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Renal
อ.มณฑิรา
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
Onco
อ.รสสุคนธ์
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Onco
อ.รสสุคนธ์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
GI
อ.สุรพงษ์
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
Pulmo
อ.วิสาข์สิริ
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Onco
อ.ธัช
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น
Cadio
อ.ภาวิทย์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Endo
อ.รัตนกานต์
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น
Cadio
อ.สุวัฒน์
 
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น
Cadio
อ.สุกิจ
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น
Endo
อ.สิริพิชญ์
ศุกร์
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Neuro
อ.ไพโรจน์
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น
Onco
อ.พิชัย
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Pulmo
อ.ประภาพร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น
Endo
อ.รัตนกานต์
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น
Nutri
อ.จุฬาภรณ์
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Genetic
อ.โอบจุฬ
๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น
Renal
อ.มณฑิรา
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
Cadio
อ.ศุภชัย
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Hemato
อ.สุภร
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น
Cadio
อ.ภากร
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
GI
อ.ภัทรพงศ์
๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น
Cadio
อ.สายัณห์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Renal
อ.บรรยง
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น
Renal
อ.มณฑิรา
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Endo
อ.รัตนกานต์  
เสาร์
 
 
 
 
 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.เจษฎา  
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Pulmo
อ.วิรัช
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Pulmo
อ.วิสาข์สิริ
๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
GI
อ.สุรพงษ์
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
Cadio
อ.รัชนี, อ.สายัณห์, อ.ปริญญา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Nutri
อ.ดรุณีวัลย์
อาทิตย์
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Toxico
อ.สมิง  

 

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น ๔ โซน ยู (U) , วี (V) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาให้บริการ  :  ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โปรดตรวจสอบตารางที่แน่นอนของอาจารย์แพทย์แต่ละท่าน)

ติดต่อขอรับบริการ  :  (ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

  เคาเตอร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๔๐๒๒
  เคาเตอร์บริการผู้ป่วยโซน A  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๓๙๓๐-๓๑
  เคาเตอร์บริการผู้ป่วยโซน B  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๓๙๕๓-๕๔
  เคาเตอร์บริการผู้ป่วยโซน C  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๓๙๖๐-๖๑