ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกอาจารย์แพทย์รวมด้านอายุรกรรม (Department of Medicine)

          ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาด้านอายุรกรรม เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคปอด โรคทางเดินอาหาร โรคข้อ โรคระบบประสาทและโรคเลือด เป็นต้น บริการโดยอาจารย์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

การบริการ  :  รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคปอด โรคทางเดินอาหาร และโรคเลือด

ตารางตรวจ 

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น ๔ โซน ยู (U) , วี (V) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาให้บริการ  :  ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โปรดตรวจสอบตารางที่แน่นอนของอาจารย์แพทย์แต่ละท่าน)

ติดต่อขอรับบริการ  :  (ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

  เคาเตอร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๔๐๒๒
  เคาเตอร์บริการผู้ป่วยโซน A  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๓๙๓๐-๓๑
  เคาเตอร์บริการผู้ป่วยโซน B  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๓๙๕๓-๕๔
  เคาเตอร์บริการผู้ป่วยโซน C  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๓๙๖๐-๖๑