ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกระงับความเจ็บปวด (Department Pain clinic)

          ให้บริการการรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดที่รักษายาก หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาขั้นพื้นฐาน เช่น ปวดคอ และหลังเรื้อรัง ปวดจากพยาธิสภาพของระบบประสาท และปวดจากมะเร็งชนิดลุกลาม เป็นต้น โดยการฉีดยาเฉพาะที่ การใช้คลื่นเสียงความถี่ การฝังเข็มและอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้การรักษาความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันจากการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมีอาการเจ็บปวดน้อยที่สุด และสามารถเคลื่อนไหวกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ในคลินิกระงับความเจ็บปวดให้การดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาแบบองค์รวม

การบริการ  :  การทำหัตถการบำบัดปวดตามความเหมาะสม ได้แก่ การฉีดยาลดการอักเสบที่ปมประสาท (nerve root block) หรือที่แขนงประสาท (plexus block) การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการบำบัดปวด (radiofrequency therapy) เป็นต้น

ผู้ให้บริการ  : 

  แพทย์
  ๑.   อ.กรวีร์        พสุธารชาติ   หัวหน้าหน่วยระงับปวด
  ๒.   ศ.อมรา       พานิช           อาจารย์ (พิเศษ)
  ๓.   รศ.วราภรณ์  ไวคกุล
  ๔.   รศ.วิชัย        อิทธิชัยกุลฑล
  ๕.   อ.ปิยมาศ     สิริวรารมย์
  ๖.   อ.นุช           ตันติศิรินทร์
       
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาระงับปวด
  ๑.   พญ.ฉันทนา    หมอกเจริญพงศ์  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๒
  ๒.   นพ.เนตร        หังสวณิช          แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๑
  ๓.   พญ.สิริลักษณ์  เวชวินิจ            แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๑
       
  วิสัญญีพยาบาล
  ๑.   คุณวรรณิภา    สิทธิ์ธรรมวิไล     หัวหน้าพยาบาลหน่วยระงับปวด
  ๒.   คุณอรุณี         เหมาอุปถัมภ์      พยาบาลหน่วยระงับปวด (พิเศษ)
  ๓.   คุณจุฑามาศ    จารุพงศา            พยาบาลหน่วยระงับปวด
  ๔.   คุณนภาพร     พัฒนสุทธิชลกุล    พยาบาลหน่วยระงับปวด
  ๕.   คุณกัญญา       เพ่งรุ่งเรืองวงศ์     พยาบาลหน่วยระงับปวด
       
  พยาบาล Acute Pain Service
  ๑.   คุณสิริมา         คำแดง 
       
  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
  ๑.   คุณณัฐกานต์    ปูมสีดา
       
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ๑.   คุณเบญจพร   นุชนารถ
  ๒.   คุณณัฐวุฒิ      เศตราชิตร

 

 

วัน
อาจารย์ลงตรวจ (OPD)
Fellow pain ปี ๒ ปี ๑
Resident 3 วิสัญญีวิทยา
Elective จากภาควิชาอื่น
 จันทร์
อ.กรวีร์ พสุธารชาติ
ศ.(เกียรติคุณ) อมรา พานิช
พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
นพ.เนตร  หังสวนิช
พญ.สิริลักษณ์  อินต๊ะสาร
อังคาร
อ.ปิยมาศ สิริวรารมย์ พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
นพ.เนตร  หังสวนิช
พญ.สิริลักษณ์  อินต๊ะสาร
พุธ
ศ.(เกียรติคุณ) อมรา พานิช
รศ.วิชัย   อิทธิชัยกุลฑล
พญ.ธนิตา  หิรัญเทพ
อ.ปิยมาศ  สิริวรารมย์
อ.กรวีร์  พสุธารชาติ
พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
นพ.เนตร  หังสวนิช
พญ.สิริลักษณ์  อินต๊ะสาร
พฤหัสบดี
 อ.นุช  ตันติศิรินทร์
(Intervention บ่าย)
ศ.(เกียรติคุณ) อมรา พานิช
พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
นพ.เนตร หังสวนิช
พญ.สิริลักษณ์  อินต๊ะสาร
ศุกร์
รศ.วราภรณ์ ไวคกุล พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
นพ.เนตร  หังสวนิช
พญ.สิริลักษณ์  อินต๊ะสาร

 

หมายเหตุ  :  เฉพาะวันพุธ

  • รศ.วิชัย  อิทธิชัยกุลฑล  (ลงตรวจสัปดาห์ที่ ๑ , ๓ ของเดือน)
  • พญ.ธนิตา  หิรัญเทพ      (ลงตรวจสัปดาห์ที่ ๑  ของเดือน)
  • อ.ปิยมาศ  สิริวรารมย์     (ลงตรวจสัปดาห์ที่ ๒  ของเดือน)
  • อ.กรวีร์   พสุธารชาติ      (ลงตรวจสัปดาห์ที่ ๔ , ๕ ของเดือน)

สถานที่ตั้ง   :  ชั้น ๕  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาให้บริการ  :  ทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๓๐ น. ตามตารางการออกตรวจของแพทย์

   
   

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000