ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกอาจารย์แพทย์ศัลยกรรมและกระดูก

วัน
ภาคเช้า
ภาคบ่าย
จันทร์
 
 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
Uro
อ.สมพล
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
Breast
อ.เยาวนุช
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Sport/
Gen ortho
อ.ชูศักดิ์
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
Vascular
อ.สุทัศน์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Hand/
Gen ortho
อ.สรศักดิ์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
CVT
 
อ.มณเฑียร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Gen ortho
อ.สรัณ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Breast
อ.รณรัฐ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.เกรียงศักดิ์
๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
Breast
อ.รณรัฐ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Breast
อ.ธงชัย
๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
Plastic
อ.สุรเวช
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Spine
อ.พงศธร  
๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Plastic
อ.วิชัย
อังคาร
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
CVT
อ.ปิยะ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Spine
อ.ชัยวัฒน์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Spine
อ.วิเชียร
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
General
อ.เอาชัย
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
General
อ.สุกิจ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Vascular
อ.ปิยนุช
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Breast
อ.ยอดยิ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Neuro
อ.วัฒนา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
CVT
อ.ปริญญา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Ped
อ.วิชัย
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.วัฒนา
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
Hand
อ.อดิศักดิ์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Uro
อ.สมพล
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
General
อ.คณิต
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Spine/
Gen ortho
อ.กันต์
๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
Breast
อ.ธงชัย
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Vascular
อ.โสภณ
๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
Trauma
อ.ปรีดา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Plastic
อ.คชินท์  
พุธ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
Gen Surg
อ.จุมพล
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
Spine
อ.ธเนศ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Gen ortho
อ.ธนพจน์, อ.ปพน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Hip&Knee
อ.ธนพจน์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Foot&Ankle
อ.สุกิจ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
CVT
อ.สุชาติ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Spine
อ.วิวัฒน์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Neuro
อ.อัตถพร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Uro
อ.วิสูตร
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Plastic
อ.อัจฉริย
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
CVT
อ.สุกษม
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Ped
อ.สุเมธ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Plastic
อ.เฉลิมพงษ์
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
General
อ.พงศธร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Ped
อ.ชลศักดิ์
๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
General
อ.พงศธร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.สรยุทธ  
พฤหัสบดี
๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Spine
อ.กันต์
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Vascular
อ.สุทัศน์
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Spine
อ.วิเชียร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Uro
อ.วชิร
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
General
อ.นรเทพ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Breast
อ.ภานุวัฒน์
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Neuro
อ.เอก
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Breast
อ.เยาวนุช
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
Gen Surg
อ.จุมพล
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
Gen ortho
อ.อดิศักดิ์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Uro
อ.กิตติณัฐ
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
Breast
อ.ภานุวัฒน์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Plastic
อ.อัจฉริย
๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
CVT
อ.มณเฑียร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
General
อ.คณิต  
ศุกร์
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
Hip&Knee
อ.วิโรจน์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Breast
อ.ธงชัย
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
Trauma
อ.ชาญยุทธ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
CVT
อ.ปิยะ
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Gen ortho
อ.ชูศักดิ์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Plastic
อ.กิดากร
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
Ortho Tumor
อ.สรัณ
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
Ped
อ.สาธิต
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Neuro
อ.ทวีศักดิ์
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Ped
อ.สุเมธ
 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
Gen ortho
อ.อดิศักดิ์
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น
Vascular
อ.สุรศักดิ์
๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
Plastic
อ.อัจฉริย
เสาร์
 
 
 
 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Breast
อ.ยอดยิ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
 
อ.ภานุวัฒน์
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Hepato
อ.สมคิด
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Plastic
อ.อัจฉริย
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Plastic
อ.สุรเวช  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Hepato
อ.ณรงค์ศักดิ์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Spine
อ.กันต์
อาทิตย
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
Breast
อ.รณรัฐ  
๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
Genaral
อ.สรศักดิ์