ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient department)

          การออกแบบการบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก คำนึงถึงกระบวนการทำงาน การไหลของผู้ป่วยเพื่อรับบริการในจุดต่างๆ ความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการให้บริการของบุคลากร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดให้บริการผู้ป่วยนอกตามสาขาวิชาโดยแบ่งออกเป็น

   

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000