ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ห้องพักผู้ป่วยใน

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000