ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์

คลินิกตรวจในเวลาราชการ
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น..
ติดต่อสอบถามและโทรฯเลื่อนนัดที่หมายเลข ๐-๒๒๐
-๓๒๓๒-๓๕

วัน
ภาคเช้า
ภาคบ่าย (เฉพาะที่นัด)
คลินิก
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
คลินิก
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
จันทร์
ทั่วไป
อ.พรชัย มูลพฤกษ์
อ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
อ.อำนวย จิระสิริกุล**

อ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร

เด็ก
อ.พรชัย อ.ภัทรวัณย์ อ.อำนวย
เนื้องอกกระดูก
อ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
อังคาร
ทั่วไป
อ.สมมาตร แก้วโรจน์*
อ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ 
อ.พงศธร ฉันทผลากร 
อ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร 
อ.ณัฐพร แสงเพชร 
อ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์
อ.ชัชวาลย์ เลิศบุษยานุกูล 
อ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
กระดูกพรุน
อ.วิวัฒน์  ,อ.พงศธร
บาดเจ็บจากกีฬา
อ.ชูศักดิ์ ,อ.ณัฐพร, อ.เฉลิมชัย ,อ.ชัชวาลย์
พุธ
ทั่วไป
อ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ 
อ.พงศธร ฉันทผลากร

อ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒน์พงศ์ 
อ.กันต์ แก้วโรจน์ 
อ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์

หลัง
อ.ชัยวัฒน์  , อ.กันต์
มือ
อ.สรศักดิ์ ,อ.อิทธิรัตน์ 
พฤหัสบดี
ทั่วไป
อ.สรศักดิ์ ศุภผล 
อ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ 
อ.ปพน สง่าสูงส่ง
อ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ* 
อ.สรัณ  สุภัทรพันธุ์
อ.นรเทพ กุลโชติ
อ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ 
ทั่วไป
เฉพาะที่นัด
ศุกร์
ทั่วไป
อ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท 
อ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์  
อ.ธเนศ  วัฒนะวงษ์ 
อ.ธนพจน์  จันทร์นุ่ม 
อ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ 
อ.ศิวดล  วงค์ศักดิ์
สะโพก-เข่า
อ.วิโรจน์   

หมายเหตุ* เฉพาะนัด , ** เฉพาะเด็ก
ลาไปต่างประเทศ : อ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ , อ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์            เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
วันอาทิตย์  เช้า   เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ติดต่อสอบถามและโทรฯเลื่อนนัดที่หมายเลข ๐-๒๒๐-๓๒๓๒-๓๕

วัน
ช่วง
รายชื่อแพทย์
จันทร์
เย็น
อ.วิโรจน์  อ.ชาญยุทธ  อ.อิทธิรัตน์  อ.ปพน  อ.กันต์  อ.นรชาติ
อังคาร 
เย็น
อ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร  อ.ธนพจน์  อ.สรศักดิ์  อ.พงศธร  อ.ชูศักดิ์ อ.ศิวดล
พุธ
เย็น
อ.ธันย์*  อ.วิวัฒน์  อ.ธนพจน์   อ.ปพน  อ.นรเทพ อ.เฉลิมชัย อ.นรชาติ
พฤหัสบดี
เย็น
อ.วิโรจน์  อ.ชาญยุทธ  อ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร อ.สรัณ  อ.นรเทพ
ศุกร์
เย็น
อ.วิเชียร  อ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร  อ.ณัฐพร  อ.สุกิจ   อ.ศิวดล
เสาร์
เช้า
อ.ธันย์  อ.ชาญยุทธ  อ.ชูศักดิ์  อ.ธนพจน์  อ.วิโรจน์  อ.สุกิจ  อ.พงศธร  อ.กันต์ อ.เฉลิมชัย 
บ่าย
อ.พรชัย  อ.พงศธร อ.เฉลิมชัย
อาทิตย์
เช้า
อ.ธันย์  อ.สรศักดิ์  อ.ชัยวัฒน์  อ.สรัณ  อ.นรชาติ

หมายเหตุ *  อ.ธันย์ ตรวจพุธสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

อ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ ลาไปต่างประเทศ ๑๑ ธ.ค. ๕๔ - ๓ ปี
อ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ลาไปต่างประเทศ ๒๐ ก.พ. ๕๔ - ๑๑ มี.ค. ๕๕
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000