ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)

       

  

       ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) ภายในศูนย์จะมีส่วนบริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม เป็นต้น เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ บริการโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ
        ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ  เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ  การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

เทคโนโลยีการรักษา
        ศูนย์ตรวจสุขภาพได้นำอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ  เช่น  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เครื่องอัลตราซาวด์  ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ  พร้อมด้วยโปรแกรมการตรวจตามความประสงค์ของผู้รับบริการ

ศูนย์บริการแบบครบวงจร
        โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทราบดีว่าเวลาของคุณมีค่าจึงได้ออกแบบบริการให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  โดยบริการการตรวจทุกอย่างอยู่ในสถานที่เดียวกัน

ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตรวจ
        โรงพยาบาลได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ   เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับวัย  และแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในราคาที่เหมาะสม เพื่อบริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  • นำบัตรประจำตัวประชาชนมาพบเจ้าหน้าที่
  • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด  ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง
  • ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรจัดเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น สำหรับสตรีควรส่งหลังจากการมีรอบเดือนแล้ว ๑๐ วัน
  • นำผลการตรวจทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
  • ในกรณีที่รับประทานยาประจำ  ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือดและส่งตัวอย่างตรวจปัสสาวะแล้ว

ในกรณีตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

  • ควรดื่มน้ำเปล่าและงดปัสสาวะ ก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเต็มเพื่อการตรวจที่มีประสิทธิภาพ
  • ขณะรับการตรวจอาจไม่สุขสบายจากเจล ซึ่งจะทำให้รู้สึกเย็นและเปียกชื้น

ในกรณีที่ตรวจภายใน (สำหรับสตรี)
          ควรรับการตรวจภายในหลังจากการมีรอบเดือนแล้ว ๑๐ วัน เพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ

ในกรณีตรวจเต้านม (Mammogram)
        ไม่ควรทาแป้งหรือครีม โดยเฉพาะบริเวณใต้รักแร้ หรือใต้ราวนม เพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพ

 

เวลาทำการ
          เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 07.00 - 15.00 น.
          กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0 2200 3000

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น 4 โซน Q อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี