You are here

ขอเรียนเชิญบุคคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่านร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระกิตติวิมลเมธี วัดบุปผารามวรวิหาร วันวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 - 13.00 น.

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000