ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density, BMD)

          การตรวจความหนาแน่นกระดูก โรคกระดูกพรุน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดูกเปราะและแตกหักง่ายโดยเฉพาะในผู้หญิงอายุมากกว่า ๔๕ ปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาเทคนิคการถ่ายภาพทางรังสีมาใช้ในการคำนวณหาความหนาแน่นของกระดูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของกระดูกจะสอดคล้องกับการเกิดโรค

 

  การเตรียมตัวตรวจ
  ๑. รับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ
  ๒. ไม่ควรสวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ที่เป็นโลหะ
  ๓. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ห้ามตรวจ
  ๔. ต้องไม่ได้รับสารทึบรังสีก่อนมาตรวจ
  ๕. ผู้ป่วยต้องนอนราบได้อย่างน้อย ๕ นาที

   วิธีการตรวจผู้ป่วยไม่ต้องฉีดสารเภสัชรังสี
  ๑. ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ายกเว้นกรณีที่ตรวจเฉพาะข้อมืออย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
  ๒. ผู้ป่วยนอนนิ่งๆใต้เครื่องตรวจ
  ๓. ใช้เวลาตรวจประมาณ ๕ - ๒๐ นาที