ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์วิจัยทางคลินิก

          งานวิจัยทางคลินิกเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แม้ว่าคณะฯ จะมีสำนักงานวิจัยและห้องปฏิบัติการอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ที่ผ่านมาอาจารย์ที่ทำวิจัยจะอาศัยหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หรือสำนักงานของอาจารย์เป็นที่พบปะผู้ป่วยหรืออาสาสมัครในโครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นสัดส่วนและไม่ได้มาตรฐานที่ดี อาสาสมัครไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร ทางอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิก ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยหรือทำกิจกรรมต่างๆ ๘ ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถทำการวิจัยโดยอาสาสมัครพักค้างคืนในหอผู้ป่วยตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยทางคลินิกเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good clinical practice)

          ในด้านการบริหารจัดการศูนย์วิจัยทางคลินิก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรสูงสุด จึงจัดการบริหารจัดการให้เกิดการหมุนเวียนของวิจัยต่างกลุ่ม โดยไม่อนุญาตให้เป็นพื้นที่ถาวรของนักวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง