ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์หู คอ จมูก (Department Otolaryngology)

          ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ หู คอ จมูก ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินทั่วไป การนอนกรน เวียนศีรษะและปัญหาในการทรงตัว ภูมิแพ้ และประสาทหูเทียมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะสาขา

การบริการ  :  ตรวจรักษาและรับปรึกษาโรคทางหู คอ จมูก ที่ไม่ฉุกเฉินและสามารถทำหัตถการที่ไม่ยุ่งยาก

ผู้ให้บริการ  : 

  ๑.   ผศ.ธงชัย         ลักษมีจันทร์พร
  ๒.   นพ.บุญสาม      รุ่งภูวภัทร
  ๓.   ศ.สมยศ          คุณจักร
  ๔.   ศ.บุญชู           กุลประดิษฐารมณ์
  ๕.   ผศ.วิชิต          ชีวเรืองโรจน์
  ๖.   พญ.อริยา        ดุษฏีโหนด
  ๗.   รศ.ครรชิตเทพ  ตั่นเผ่าพงษ์
  ๘.   ผศ.ชัย            อยู่สวัสดิ์
  ๙.   อ.ภูริช            ประณีตวตกูล
  ๑๐.   รศ.เฉลิมชัย     ชินตระการ
  ๑๑.   อ.จำรูญ          ตั้งกีรติชัย
  ๑๒.   รศ.ลลิดา       เกษมสุวรรณ   

ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์  : 

  ๑.   ชุดตรวจทางหู คอ จมูก
  ๒.   ชุดตรวจวัดระดับการได้ยิน กล้อง Microscope ตรวจหู
  ๓.   กล้องส่องตรวจโพรงจมูกชนิดตรง

 

สถานที่ตั้ง   :  ชั้น ๓ โซน โอ (O) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาให้บริการ  :  ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โปรดตรวจสอบตารางที่แน่นอนของอาจารย์แพทย์แต่ละท่าน)

ติดต่อขอรับบริการ  :  เคาเตอร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๐-๔๒๔๙-๕๐

ตารางแพทย์ Click >>download