ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ความเป็นเลิศ

         เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่ม โดยบูรณาการทั้งการบริการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้แก่

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000