ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพจากสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging, MRI)

          Magnetic Resonance Imaging, MRI คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพอวัยวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ตับ ไต ข้อ ที่มีความคมชัด สามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้

          เครื่อง MRI สามารถตรวจหาความผิดปกติของร่างกายหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่เริ่มก่อตัว เช่น เนื้องอก หรือ โรคมะเร็ง ซึ่งตรวจพบขนาดที่เล็กที่สุดได้ประมาณ ๐.๕ ซม.ขึ้นไป ทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที โดย MRI ตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ สมอง กระดูกสันหลัง ปอด หัวใจ อวัยวะในช่องท้อง เช่น ตับ ไต ตับอ่อน รังไข่ และมดลูก

 

  การให้บริการการตรวจ MRI
   
  • Head and Neck ; brain, orbit, temporal bones
  • Thorax ; chest, heart
  • Body ; upper + lower abdomen
  • Spinal, S spine
  • Musculoskeletal ;knee ;shoulder
  • Orthers เช่น MR Angiography, MR Venography
  การเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจ MRI
            จะต้องมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของผู้ป่วย เพื่อทำการวัดค่า GFR;Granule Filter Rate หมายถึง การวัดหาค่าการกรองของไต โดย
     
  • ในผู้ป่วยชาย คำนวณจาก ; อายุ x น้ำหนัก x ๑๔๐ /๗๒ ,ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ นำมาหารด้วยค่า Cr ของผู้ป่วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐
  • ในผู้ป่วยหญิงคำนวณจาก ; อายุ x น้ำหนัก x ๑๔๐ /๗๒ ,ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ x ๐.๘๕ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ เช่นกัน