ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ศัลยกรรมและกระดูก [ออร์โธปิดิกส์]

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ศัลยกรรมและกระดูก
[
ออร์โธปิดิกส์]

ชั้น 4 โซน ที (T)

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

เปิดบริการ

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 07.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 - 12.00 น.

 

                                                                                                                                           Click download ตารางแพทย์ >>

สะโพกและเข่า

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.วิโรจน์   กวินวงศ์โกวิท อังคาร 08:00-08:30
  พฤหัสบดี 09:00-10:00
             ศุกร์ 08:00-08:30
  เสาร์ 07:00-09:00
อ.พรชัย   มูลพฤกษ์ พฤหัสบดี 17:00-19:00
อ.ธนพจน์   จันทร์นุ่ม พุธ 09:30-12:00
  อาทิตย์ 09:30-12:00
อ.สมยศ   ปิยะวรคุณ พุธ 09:00-12:00
  พฤหัสบดี 09:00-12:00
  พฤหัสบดี 13:00-16:00
  เสาร์ 09:00-12:00
  เสาร์ 13:00-15:00
อ.ศิวดล   วงค์ศักดิ์ อังคาร 11:30-13:00
  อังคาร 16:00-18:00
  พฤหัสบดี 09:00-10:30
  ศุกร์ 16:00-18:00
  เสาร์ 10:00-11:30
อ.ปรัชญา   ผดุงพรรค จันทร์ 11:00-12:00
  จันทร์ 13:00-14:30
  อังคาร 08:30-12:00
  อังคาร 13:00-16:00
  พุธ 08:30-12:00
  พุธ 13:00-14:30
  พฤหัสบดี 10:00-12:00
  พฤหัสบดี 13:00-16:00
  ศุกร์ 09:30-11:00
  ศุกร์ 13:00-14:30
อ.ชวรัฐ  จรุงวิทยากร พฤหัสบดี 16:00-17:00
  อาทิตย์ 11:00-12:00
อ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์ จันทร์ 12:00-13:00

หลัง

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ พฤหัสบดี           07:00-11:00      
  พฤหัสบดี 13:00-15:00
อ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ พุธ 13:30-15:00
  พุธ 16:30-18:30
อ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์ จันทร์ 09:00-11:00
  ศุกร์ 13:00-15:00
อ.พงศธร ฉันท์พลากร จันทร์ 09:00-12:00
อ.กันต์ แก้วโรจน์ อังคาร 09:00-11:00
  เสาร์ 13:30-16:00
อ.พิทวัส ลีละพัฒนะ ศุกร์ 09:30-12:00
  เสาร์ 09:00-12:00
อ.บุญเกียรติ จักรสถาพร จันทร์ 08:00-09:00
  จันทร์ 13:00-17:00
  อังคาร 13:00-17:00
  พุธ 08:00-09:00
  พฤหัสบดี 13.00-15.00
  ศุกร์ 13:00-17:00
  เสาร์ 13:00-16:00
  อาทิตย์ 08:00-12:00
อ.ธำรง  เลิศอุดมผลวณิช อาทิตย์ 08:00-12:00
  พุธ 09.00-12.00
  เสาร์ 14.00-16.00

บาดเจ็บจากการกีฬา

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร จันทร์ 10:00-11:00
  พุธ 09:00-11:00
อ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์   อังคาร 08:00-09:00 
  อังคาร 15:00-16:00
  พุธ 09.00-10.30
  ศุกร์ 16:00-18:00
อ.ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล จันทร์ 13:00-16:00
  พุธ 08:00-11:00
  พุธ 14:00-15:00
  พฤหัสบดี 08:00-09:30
  ศุกร์ 08:00-12:00
  ศุกร์ 13:00-16:00
  อาทิตย์ 08:30-11:30
อ.ณัฐพร แสงเพชร ศุกร์ 13:30-15:00
อ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง    อังคาร 15:00-18:00
  ศุกร์ 13:00-14:00

มือ

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.สรศักดิ์ ศุภผล จันทร์ 08:00-10:00
  เสาร์ 07:30-12:00
อ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ พุธ 09:00-10:30
  ศุกร์ 09:00-12:00
อ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ จันทร์ 15:00-17:00
  อังคาร   08:00-12:00
  พุธ 16:00-17:00
  พฤหัสบดี   15:00-17:00

อุบัติเหตุ

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.ปพน สง่าสูงส่ง  พุธ 08.00-09.00
  ศุกร์  09:00-11:00
อ.นรเทพ กุลโชติ อังคาร 09:00-10:30
  พุธ 09:00-11:00
  ศุกร์ 09:00-12:00
อ.นรชาต ศิริศรีตรีรักษ์ ศุกร์ 09:00-11:00
อ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง พฤหัสบดี 09:00-12:00

เนื้องอกกระดูก

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.สรัณ สุภัทรพันธุ์ จันทร์ 09:00-12:00
  พฤหัสบดี 12:00-13:00
อ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์ จันทร์ 16:00-18:00
  พุธ 12.30-13.30

เท้าและข้อเท้า

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ อังคาร 09:00-11:00
  เสาร์ 13:00-15:00 
อ.จักรพงษ์ อรพินท์     จันทร์ 14:00-16:00
  ศุกร์ 16:00-18:00
อ.สุวิมล ปรัศว์เมธีกุล พฤหัสบดี 16:30-17:30

กระดูกเด็ก

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.ชนิกา อังสนันท์สุข จันทร์ 07:30-08:30
  เสาร์ 08:00-11:30

 


ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30  นาที  เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสีญญาณชีพ บริเวณโถงชั้น 4
  • กรณีมีเอ็กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
  • เจาะเลือด 2 ชั่วโมง
 2. กรณีใช้บริการ Rama Appointment สามารถกด Check in ก่อนถึงเวลานัด 30 นาที  

ขั้นตอนการนัดหมาย

      1.นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า

 • นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-200-4336
 • นัดหมายด้วยตนเองที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN) 
  และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ

      2. กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

         *ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


  อัตราค่าบริการ

  ค่าบริการผู้ป่วยนอก  250 บาท  ( สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท  ( ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)

  สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


   เวลาทำการ

   จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น.
   เสาร์            เวลา 07.00 - 15.00 น.
   อาทิตย์        เวลา 07.00 - 12.00 น.


    ติดต่อ

    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 4 โซนที (Zone T)
    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    โทร : 02-200-4336


     เลื่อนนัด

     เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
     หรือ E-mail : rasdpr@mahidol.ac.th
     สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล  สามารถลงทะเบียนผ่าน ทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/

      

     ย้อนกลับหน้าหลัก