ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ศัลยกรรมและกระดูก [ศัลยกรรม]

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ศัลยกรรมและกระดูก [ศัลยกรรม]

ชั้น 4 โซน ที (T)

 

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

     Click download ตารางแพทย์ >>

หน้าที่และเป้าหมาย
ให้การบริการตรวจ/รักษาคลินิกพิเศษที่เป็นเลิศในระดับสากล ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อนในโรคทางศัลยกรรมและโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหว และผู้รับบริการที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด โดยมีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับสากลและมีผลการรักษาที่ดีในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน สร้างความผูกพันและเสริมพลังครอบครัว สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดูแล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยทีมุ่งสร้างสรรค์การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
ขอบเขตการให้บริการ
1.คัดกรอง ประเมินและให้บริการตรวจ รักษา ผ่าตัด ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
โรคทางศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ
ศัลยกรรมเด็ก
ศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมตับอ่อนและน้ำดี
โรคทางออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ออร์โธปิดิกส์สะโพกและเข่า
ออร์โธปิดิกส์บาดเจ็บจากการกีฬา
ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง
ออร์โธปิดิกส์มือ
ออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า
ออร์โธปิดิกส์เด็ก
ออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูก
ออร์โธปิดิกส์ บาดเจ็บในผู้สูงอายุ
ออร์โธปิดิกส์ด้านอุบัติเหตุ
โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง และประเมินผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดโดยอาจารย์วิสัญญีแพทย์ ยกเว้นกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7:00–18:00 น.วันเสาร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7:00–15:00 น. วันอาทิตย์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7:00–12:00 น.
2. ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกแบบ One stop service ในกรณีฉีดยาชาเฉพาะที่
3. ให้บริการหัตถการซับซ้อน เช่น Doppler ultrasound เพื่อประเมินเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง , ตรวจกระบวนการไหลของปัสสาวะ ( Flowmetry )
4. ประเมินและประสานส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน ต้องรับการรักษาหรือ ผ่าตัดเฉพาะทาง และตรวจพิเศษเฉพาะด้าน ดังนี้
- ส่งสลายนิ่ว ที่ศูนย์สลายนิ่ว อาคารจงจินต์
- ส่งผ่าตัดและตรวจพิเศษที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรมชั้น 3 , ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 5 และห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 4
- ส่งตรวจพิเศษเกี่ยวกับการทำงานของหลอดอาหาร ทวารหนัก และการตรวจวัดความเป็นกรดและด่างในหลอดอาหาร 24 ชม. ที่ศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 5
- ส่งตรวจพิเศษระบบทางเดินอาหาร เช่น Gastroscope และ Colonoscope ที่ศูนย์ส่องกล้องชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
- ส่งตรวจพิเศษที่ห้อง Mammogram อาคารจงจินต์ เพื่อทำ Needle localization, Needle biopsy, Core biopsy
- ส่งตรวจพิเศษที่ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น1 เพื่อทำSentinel Lymnode Biopsy,Bone scan, Muga scan
5. ประสานส่งต่อผู้ป่วย กรณี Admit เป็นผู้ป่วยใน, Short Stay Service, One -day surgery

ทั่วไป

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.จุมพล วิลาศรัศมี จันทร์ 11:30-12:30 
  พุธ 09:30-10:30 
             พฤหัสบดี               09:30-10:30      
  เสาร์ 09:00-11:30
อ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย จันทร์ 11:30-12:30
  อังคาร 14:30-16:00 
  เสาร์ 14:00-16:30 
อ.สุริยะ จักกะพาก ร.น พฤหัสบดี 13:00-16:00 
อ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม อังคาร 12:00-13:00
  ศุกร์ 09:00-10:00
อ.คณิต สัมบุณณานนท์ อังคาร 16:00-18:00
  พฤหัสบดี 09.00-11.00
อ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา จันทร์ 08:00-09:00
  เสาร์ 14:00-16:00
  อาทิตย์ 07:00-09:00
อ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ พุธ 15:30-17:00
  ศุกร์ 09:30-12:00
อ.บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง พฤหัสบดี 09:00-11:00
อ.กรกช เกษประเสริฐ ศุกร์ 16:00-18:00
อ.ปิติโชติ หิรัญเทพ พฤหัสบดี 16:00-18:00
อ.ธาริน ธรรมพงษา พฤหัสบดี 14:00-15:00
  ศุกร์ 15:00-16:00
อ.ชลลดา ครุฑศรี อังคาร 16:00-17:00
  พุธ 15:00-16:00
อ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล อังคาร 13:00-15:00
  อาทิตย์ 08:00-10:00
อ.วิสารัช ผลิตนนท์เกียรติ จันทร์ 16:00-18:00

เด็ก

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล ศุกร์ 10:30-11:30 
อ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ จันทร์ 13:00-14:30 
             อังคาร                    13:00-13:30      
อ.ศนิ มลกุล พฤหัสบดี 13:00-14:00 
อ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ พุธ 13:00-14:00
อ.สาธิต กรเณศ ศุกร์ 13:00-13:30
อ.ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ อังคาร 16:30-17:00

หัวใจ และทรวงอก

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.ปริญญา ลีลายนะ อังคาร                    09:00-11:00 
  พฤหัสบดี    13:00-15:00
             เสาร์  

13:00-14:00(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

อ.มณเฑียร งดงามทวีสุข จันทร์          13:00-16:00      
อ.สุกษม อัตนวานิช พุธ 09:00-09:30
อ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ อังคาร 07:00-08:00
อ.สุชาต ไชยโรจน์ ศุกร์ 10:00-12:00 
อ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ อาทิตย์ 07:30-09:00 
อ.สยาม ค้าเจริญ อาทิตย์ 09:00-10:00
อ.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต พุธ 09:30-12:00
  เสาร์ 13:00-14:00(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
อ.อ้อมใจ รัตนานนท์ อาทิตย์ 09:00-12:00

เต้านม และต่อมไร้ท่อ

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล จันทร์ 13:00-14:00
  อาทิตย์ 09:00-11:30 
อ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย     พฤหัสบดี            13:00-16:00      
  เสาร์ 13:00-16:00
อ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ อังคาร 09:00-12:00
  เสาร์ 09:00-12:00 
อ.ประกาศิต จิรัปปภา จันทร์ 13:00-17:00 
  อังคาร 15:00-17:00 
  พุธ 14:00-15:00
อ.ธงชัย  ศุกรโยธิน จันทร์ 09:00-11:00
  ศุกร์ 12.00-15.00
อ.มนต์ชัย สีสมบัติไพบูลย์ จันทร์ 08:00-11:00
  ศุกร์ 11:00-14:00

ตกแต่ง

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิ จันทร์ 09:00-11:00
อ.อัจฉริย สาโรวาท เสาร์ 13:00-14:00
อ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร   จันทร์                      16:00-16:30      
อ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ ศุกร์ 15:00-17:00
อ.สรายุทธ ดำรงวงศ์สิริ อาทิตย์ 09:00-11:00 (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

ตับอ่อน หรือทางเดินน้ำดี

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ อังคาร 13:00-15:00
  เสาร์ 09:00-12:00 
อ.พงศธร ตั้งทวี     จันทร์                      13:00-15:00      
  ศุกร์ 15:00-18:00
อ.ปรมินทร์ ม่วงแก้ว พฤหัสบดี 09:00-10:00
  อาทิตย์ 07:30-08:30
อ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์  พุธ 12:30-14:00 
  ศุกร์ 12:30-14:00 
อ.วิกรานต์ สุรกุล จันทร์ 09:30-11:00 
  พฤหัสบดี 13:00-14:00 
     

ระบบประสาท

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย จันทร์ 09:00-10:00
  ศุกร์ 09:30-11:30 
อ.เอก หังสสูต     พฤหัสบดี                   09:00-11:00      
อ.อัตถพร บุญเกิด พุธ 13:00-15:00
อ.สรยุทธ ชำนาญเวช พุธ 10:00-11:30
    (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
อ.วัฒนา มหัทธนกุล อังคาร 09:30-12:30 
  อังคาร 14:30-15:30
อ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์ เสาร์ 09:00-11:00
  อาทิตย์ 09:00-11:00

ทางเดินปัสสาวะ

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.กิตติณัฐ กิจวิกัย           พฤหัสบดี               08:30-12:00     
อ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม อังคาร 10:00-11:00
  พุธ 14:00-16:00
  เสาร์ 12:30-14:00 
อ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ จันทร์ 09:30-11:00 
  อังคาร 09:00-11:00 
  ศุกร์ 07:00-08:00
  เสาร์ 08:00-12:00
อ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล จันทร์ 09:00-11:00
  อังคาร 09:00-11:00
อ.กฤษฎา รัตนโอฬาร อังคาร 14:30-17:00
  พฤหัสบดี 09:00-11:00
อ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ พฤหัสบดี 16:00-17:00
  เสาร์ 15:00-16:00
อ.วิทย์ วิเศษสินธุ์  ศุกร์ 16:00-18:00
  อาทิตย์ 09:00-11:00
อ.พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ จันทร์ 15:00-17:00

โรคหลอดเลือด

อาจารย์แพทย์ วัน เวลา
อ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ จันทร์ 13:00-14:30 
อ.โสภณ จิรสิริธรรม อังคาร 10:00-12:00 
         อังคาร               13:00-15:00     
  พฤหัสบดี 14:00-17:00
อ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ พุธ 14:30-16:30
  ศุกร์ 17:00-19:00 
อ.เชาวนันท์  พรวรากรณ์  จันทร์ 16:00-17:00 
  พุธ 16:00-17:00 
อ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ ศุกร์ 14:00-15:00
  เสาร์ 14:00-16:00
อ.วิวัฒน์ ถิระพาณิช จันทร์ 09:00-10:00
  อังคาร 13:00-15:00

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ยืนยันนัดก่อนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ บริเวณโถงชั้น 4
- กรณีมีเอ็กซเรย์ ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
- เจาะเลือด 2 ชั่วโมง
2.กรณีใช้บริการ Rama Appointment สามารถกด Check in ก่อนถึงเวลานัด 30 นาที


ขั้นตอนการนัดหมาย
1. นัดหมายพบแพทย์ล่วงหน้า
    - นัดหมายทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-2004336
    - นัดหมายด้วยตนเองที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก โดยแจ้งเลขที่บัตร รพ.รามาธิบดี(HN)และรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ต้องการรับบริการ
2. กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตร รพ. ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ Online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

* ไม่รองรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า


อัตราค่าบริการ    

 - ค่าบริการผู้ป่วยนอก 250  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-700  บาท
   (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เวลาเปิดบริการ    

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-18:00 น.
วันเสาร์           เวลา 07.00-15.00 น.
วันอาทิตย์       เวลา 07.00-12.00 น.


ติดต่อ    

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 4  โซนที (Zone T)

เบอร์โทรศัพท์ 02-2004336

 


เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App    

โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

E-mail : rasdpr@mahidol.ac.th

 


ย้อนกลับหน้าหลัก