ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นรามาธิบดี (Ramathibodi Child & Adolescent Health Center)

          ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นรามาธิบดี เป็นศูนย์บำบัดรักษาและส่งเสริมสุขภาพเด็ก และวัยรุ่นตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์และวัยรุ่น

มีประเภทการบริการดังนี้
          ๑. การดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่นเพื่อให้มีศักยภาพสูงสุด                  
          ๒. การตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยโรคทั่วไป
          ๓. การตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยโรคซับซ้อนที่ต้องการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา เพื่อการบริการแบบบูรณาการ
          ๔. การบริบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
          ๕. การบริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ตารางตรวจ

   Click Download >> 

 

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น ๓ โซน N อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เวลาให้บริการ  :  

วันราชการ                    เปิดบริการเวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำ
วันหยุดสุดสัปดาห์           เปิดบริการเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำ
วันหยุดนัตขัตฤกษ์           เปิดบริการ โดยกุมารแพทย์เวร และอาจารย์แพทย์ที่ประสงค์จะออกตรวจ
วันหยุดประจำปี              วันที่ 31 ธันวาคม และ วันที่ 1 มกราคม

ติดต่อขอรับบริการ  :  นัดหมายการตรวจทึ่โทรศัพท์ หมายเลข  ๐๒-๒๐๐-๓๓๐๗-๘ หรือ ติดต่อ Call Center ๐๒-๒๐๐-๓๐๐๐

เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ : www.pedrama.com