ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์สุขภาพหญิง (Women health)

          ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะระบบสืบพันธุ์ ตั้งแต่เข้าสู่วัยสาวถึงวัยหมดระดู ประกอบด้วย ห้องตรวจภายในห้องตรวจอัลตราซาวด์ ห้องส่องกล้องขยายตรวจช่องคลอดและปากมดลูกให้บริการโดยอาจารย์แพทย์สูติ-นรีเวชสาขาต่างๆ ได้แก่ สูติ-นรีเวชทั่วไป มะเร็งนรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกและอนามัยการเจริญพันธุ์

มีแผนกที่ให้การบริการดังนี้
          ๑.  คลินิกนรีเวช
          ๒.  คลินิกฝากครรภ์
          ๓.  คลินิกมะเร็ง
          ๔.  ศูนย์ส่องกล้องขยายช่องคลอด

ผู้ให้บริการ

 • อาจารย์สมเกียรติ  สีตราริน
 • อาจารย์ดวงมณี    ธนัพประภัศร์
 • อาจารย์สมศรี     พิทักษ์กิจรณกร
 • รศ.เสวก            วีระเกียรติ
 • น.ต.ญ.ชื่นกมล   ชรากร
 • รศ.พัญญู          พันธ์บูรณะ
 • รศ.ชาญชัย       สุชาติวัฒนชัย
 • ศ.แสงชัย         พฤทธิพันธ์
 • อ.ชุติมา          โตพิพัฒน์
 • ผศ.ญาดา        ติงธนาธิกุล
 • รศ.มยุรี          จิรภิญโญ
 • รศ.สมศรี        วีระเกียรติ
 • อ.มัธชุพร       สุขประเสริฐ
 • ผศ.สัญญา      ภัทรชัย
 • ผศ.ณัฐพงศ์    อิสรางกูร  ณ อยุธยา
 • รศ.บุญศรี       จันทร์รัชชกุล
 • อาจารย์สุวิชา  จิตติถาวร
 • ศ.สฤกพรรณ   วิไลลักษณ์
 • ผศ.อาบอรุณ   เลิศขจรสุข

ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์
          ๑.  ห้องตรวจจำนวน ๑๐ ห้อง 
          ๒.  เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่ ๔ มิติ 
          ๓.  เครื่องตรวจปากมดลูกด้วยกล้อง

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น ๓ โซน แอล (L) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อขอรับบริการ  :  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๐๐-๓๒๙๔-๙๕ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.