ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกรักษาอาการปวดและฝังเข็ม ( Pain and acupuncture clinic)

 “ความปวด” ไม่ใช่โรค  แต่ความปวดเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน  แม้หน่วยระงับปวดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้ถึง ๑,๕๐๐ รายต่อปี หว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เกิดขึ้นจริง  ศูนย์จัดการความปวดในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จึงเกิดขึ้น ความโดดเด่นประการหนึ่งของศูนย์ฯ คือ การมีแพทย์จากสหสาขามาให้การรักษาที่สอดคล้องกันอย่างเป็นองค์รวม  และขยายขอบเขตไปถึงการผสมผสานการแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออก เช่น การฝังเข็ม การแพทย์แผนไทยเข้าไว้ด้วยกัน    ซึ่งจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่นับว่าเป็นก้าวใหม่และยังไม่เคยปรากฏมาก่อน  นอกจากนี้บุคลากรแพทย์ในศูนย์ฯ ก็นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง  ในด้านการศึกษา  ศูนย์จัดการความปวดจะเปิดหลักสูตรต่อยอดด้านการจัดการความปวดสำหรับแพทย์ประจำบ้าน  (การเรียนต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง)  เพื่อผลิตบุคลากรด้านการจัดการความปวดให้กับวงการสาธารณสุขไทยต่อไป