You are here

หุ่นเต็มตัวเพศชาย (2)

 

- ฝึกฉีดยา
- ฝึกสวนปัสสาวะ
- ฝึกพลิกตะแคงตัว
- ฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ฝึกใส่สายเข้ากระเพาะอาหาร (ใส่ NG Tube)
- ฝึกใส่ท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy Tube)
- ฝึกการทำแผลท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy Tube Care)
- ฝึกการทำแผลหน้าท้อง

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก    

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์: 0-2201-1738

ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี