You are here

บริการ

1. จัดเตรียมหุ่น Simulator หุ่นจำลอง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและการสอบ
2. สร้างห้องสอบ OSCE
3. เตรียมผู้ป่วยจำลองสำหรับการเรียนปฏิบัติ และการสอบ OSCE
4. จัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน
5. ให้ยืมหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก    

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์: 0-2201-1738

ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี