You are here

ขั้นตอนการติดต่อซื้อเครื่อง CPAP ผ่านโรงพยาบาล

ขั้นตอนการมารับบริการเรื่องการซื้อเครื่องCPAPผ่านโรงพยาบาล

1.ผู้ป่วยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องCPAPผ่านรพ.ให้นำเอกสารใบสั่งซื้อเครื่อง+ใบรับรองแพทย์(ในกรณีที่เบิกได้ เช่น สิทธิ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สามารถเบิกได้จำนวน 20,000 บาท ตามสิทธิ์กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง) มาติดต่อที่ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7

2.เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะสอบถามรายละเอียดเรื่องเครื่องที่ต้องการซื้อ เช่น ชื่อบริษัท รุ่น ราคา และตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งแนะนำการชำระเงินและนัดรับเครื่องภายใน 2 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อ

3.ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัด หรือ ต้องการชำระเงินพร้อมกับรับเครื่องCPAPกลับไปด้วย ผู้ป่วยกรุณาโทรแจ้งกับตัวแทนบริษัทโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องที่ต้องการและแจ้งวันที่จะเข้ามาติดต่อซื้อเครื่องCPAPเพื่อให้บริษัทนำเครื่องมาส่งให้ก่อน และโทรแจ้งทางศูนย์ฯเพื่อทำการนัดวันที่จะมาทำการซื้อ+รับเครื่องCPAP

4.ผู้ป่วยสามารถมาติดต่อซื้อและรับเครื่องCPAPได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.หรือโทร. 02-200-3768 กด0 และ 02-200-3762 กด 0

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx