บทบาทหน้าที่ของศูนย์โรคการนอนหลับ

-          ทางศูนย์โรคการนอนหลับ จะไม่แนะนำเครื่องของบริษัทใดเป็นพิเศษ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเครื่องของผู้ป่วย

-          ทางศูนย์โรคการนอนหลับมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดทำใบสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยนำไปส่งเจ้าหน้าที่งานเวชภัณฑ์ ชั้น 1 เพื่อติดต่อบริษัทให้นำเครื่องมาส่ง และจ่ายเงินค่าเครื่องที่การเงิน

-          ทางศูนย์โรคการนอนหลับมีหน้าที่ให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษา การทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการใช้งาน เท่านั้น

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx