สิทธิ์การซื้อเครื่อง

1. ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ “จ่ายตรง” ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องซื้อเครื่องผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎกระทรวงการคลัง ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเครื่อง

2. หากผู้ป่วยใช้สิทธิ์ “จ่ายตรง” หรือสิทธิ์ รัฐวิสาหกิจ ติดต่อซื้อเครื่องกับบริษัทเองโดยไม่ผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดี ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่สามารถออกใบรับรองสิทธิ์ให้ได้

3. ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ประกันสุขภาพ หรือสิทธิ์อื่นๆไม่สามารถเบิกได้

4. สิทธิ์การเบิกซื้อเครื่องปรับแรงดันบวกนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องปรับแรงดันบวกแบบ 2 ระดับ (BiPAP)

5. เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจซื้อเครื่องและทำการจ่ายเงินกับโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

 

·       ถ้าผู้ป่วยนัดส่งเครื่องกับบริษัทเอง โดยไม่ผ่านศูนย์โรคการนอนหลับ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะไม่รับผิดชอบใดๆหากได้รับเครื่องและอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ชำรุด

·       หากผู้ป่วยได้สามารถทดลองใช้เครื่องแล้วไม่สามารถใช้เครื่องได้ ไม่ว่ากรณีใดใด กรุณากลับไปพบแพทย์ที่ทำการรักษา เพื่อวางแผนการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับด้วยวิธีการรักษาอื่นๆต่อไป

·       หากปล่อยทิ้งไว้  หรือไม่ทำการรักษา อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่าน.

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx