ศูนย์โรคการนอนหลับ  โรงพยาบาลรามาธิบดี

Ramathibodi  Hospital Sleep Disorder Center

(Service and Research sine 1989)

แบบประเมินวัดความง่วงและคุณภาพการนอนหลับ

ในสถานการณ์ ข้างล่างนี้ จงประเมินว่า ท่านมีโอกาส มากน้อยเพียงไร ที่จะเผลองีบหลับไป

                       0 = ไม่มีทางหลับได้                              1 = มีโอกาสหลับได้บ้างบางครั้ง                                                                                

                     2 = มีโอกาสหลับได้ปานกลาง ค่อนข้างบ่อย          3 = มีโอกาสหลับได้บ่อยมาก                             

                                                                                                                                                                                               

ชื่อผู้กรอกแบบประเมิน
0 1 2 3
1.) นั่งอ่านหนังสือ
2.) ดุโทรทัศน์
3.) นั่งนิ่งๆในที่สาธารณะ (เช่นในโรงภาพยนต์ , ที่ประชุม)
4.) เป็นผู้โดยสารในรถยนต์ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ชั่วโมง โดยไม่มีเวลาหยุดพัก
5.) ได้นอนเอนหลังพัก ในเวลาบ่ายเมื่อมีโอกาส
6.) นั่งอยุ่และพูดคุยสนทนากับผู้อื่น
7.) นั่งอยู่เงียบๆหลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว โดยไมไ่ด้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8.) ขณะอยู่บนรถยนต์และรถยนต์หยุดนิ่ง จากการจราจรติดขัด
:
:
:
:
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx