เรียน อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician
           ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ             รื่อง  How does our body work during the night?  โดยอ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx