You are here

เชิญฟังบรรยายเรื่อง Aging sleep โดยรศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และTechnician เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Aging sleep โดยรศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี)

ขอบคุณค่ะ

 

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx