ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ fellow residents พยาบาล และTechnician 
    เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง From basic to advanced OSA surgery: Siriraj’s experienc
โดยรศ.นพ.วิชญ์  บรรณหิรัญ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  และเวลา 12.30น. มีJournal หัวข้อเรื่อง DISE classification systems: a systematic review and meta-analysis โดย fellow Siriraj ที่มาelective ที่ศูนย์ฯ พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ขอบคุณค่ะ

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามหก ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร 0 2200 3776, 087 5178504

 
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx