You are here

โครงสร้างการทำงาน

   

นางศรีสุภา แก้วประพาฬ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

   

นางนิศากร ตัณฑการ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

นางสายทิพย์ เจ็งที

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี ชื่นชนม์

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวอุไร อุดมสุวรรณกิจ

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุนิสา จองวัฒนา

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวจิตติญา ดุลยวรนันท์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวชุลีพร ทองเก่า

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาววิไลลักษณ์ สีขุนทด

นักสังคมสงเคราะห์

 

 

นางศุภัคจิตต์ ผิวชอุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางดลยา กุลเเพทย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิมพ์ศิรีย์ พิมพระศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 
งานสังคมสงเคราะห์
อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1103 02-201-1153 แฟกซ์ 02-201-1222