ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
สัมมนาหน่วยงาน

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดโครงการ CSSD มุ่งสู่ Advanced HA  ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมราว...

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเข้ารับการตรวจ APSIC (Asia Pacific Society of Infection Control) ในวันที่ 6 พฤศจิก...

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เข้าดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00...

การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)
 
   งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
   อาคาร 3 ขั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 02-201-1236  โทรสาร 02-201-1236