You are here

ตัวอย่างการจัดเครื่องมือชุดทำหัตถการ

ตัวอย่างการจัดเครื่องมือชุดทำหัตถการพร้อมภาพประกอบ

 
   งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
   อาคาร 3 ขั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 02-201-1236  โทรสาร 02-201-1236