You are here

สัมมนาหน่วยงานรุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

 
สัมมนาหน่วยงานรุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ
 
   งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
   อาคาร 3 ขั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 02-201-1236  โทรสาร 02-201-1236