You are here

รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด

 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อได้รับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS ประเทศไทย จำกัด
 
   งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
   อาคาร 3 ขั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 02-201-1236  โทรสาร 02-201-1236