กิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

You are here

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรีย...
เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมระหว่างบรรทัด สโมสรนักศึกษ...
โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖  ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๘)
โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑  และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพ...
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จัดกิจกรรมโครงการ.....
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุแ...
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณ...
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม...
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม”
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม” วันพฤหัสบดีที่ 24  สิง...
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ อาคารหอพักน...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158